Čo je to fotosyntéza

Väčšina z nás pozná fotosyntézu ako sumárnu rovnicu, ktorá prebieha za pomoci slnečného žiarenia a chlorofylu:
6 CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

V tomto prípade je C6H12O6 glukóza. Vidíme, že z jednoduchých látok ako CO2 a H2O vznikla zložitá glukóza. Preto môžeme zovšeobecniť.
Fotosyntéza je základný proces tvorby organických látok, pri ktorom sa fixuje oxid uhličitý za pomoci slnečnej energie.
Na fotosyntézu sa využije len 0,02 – 0,05% dopadajúcej slnečnej energie. Ročne sa vďaka fotosyntéze viaže 1,5.1014 kg uhlíka čo približne zodpovedá svetovým zásobám ropy (tie predstavujú 1,4.1014 kg). A uvoľňuje sa 4.1014 kg kyslíka. Asi 10% uvedených množstiev pripadá na suchozemské zelené rastliny a až 90% na zelené riasy svetových morí a oceánov. Fotosyntézou sa udržuje kolobeh uhlíka a kyslíka v prírode. Kyslík využívajú na dýchanie takmer všetky živé organizmy.
Google